تبلیغاتی

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی باحال و جذاب را برای شما عزیزان تهیه نموده ایم . با ما همراه باشید .

 

 

A bad day never hath a good night
پس از روزی که بد باشد شب خوبی نمی آید

 

 

A bad excuse is better than none
یک بهانه الکی بهتر از هیچ است

 

 

A bad workman blames his tools
صنعتگر بد که بد کار کردن کار وی است گوید که فقط مقصر ابزار وی است

 

 

A bargain is a bargain
معامله معامله است

 

 

A beggar’s purse is always empty
جیب های یک گدا همیشه خالی است

 

 

A beggar’s purse is bottomless
جیب های یک گدا همیشه بی انهاست

 

 

A beggar’s scrip is never filled
کیسه مرد گدا پرشدنی نیست که نیست

 

 

A begun work is half ended
نصف آن کار که آغاز شده انجام شده . (یونانی)

 

 

A black hen lays a white egg
مرغ سیاه تخم سفیدی می گذارد

 

 

A boaster and a liar are all one
لاف زن و دروغگو هر دو یک نفرند

 

 

A bonny bride is soon buskit
عروش خوشگل زود آرایش می شود

 

 

A bribe will enter without knocking
رشوه بدون در زدن وارد می شود

 

 

A bully is always a coward
یک زورگو همواره یک ترسوست

 

 

A clear conscience is a good pillow
وجدان آسوده یک بالش خوب است

 

 

A clear conscience is a sure card
وجدان آسوده برگی مطمئن است

 

 

A coward is always cruel
فرد بز دل همیشه سنگ دل است

وبگردی