تبلیغاتی

کشورهای تولید کننده نفت در جهان

در ادامه نام کشورهای تولید کننده نفت در جهان ذکر شده است .

چین

ایالات متحده آمریکا

برزیل

روسیه

ایران

عراق

کانادا

عربستان سعودی

کویت

وبگردی